รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-5614 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal 39 37 32 2 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 32 + 37 = 69

Thai Journal Impact Factors = 2 / 69 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
11
2
1
1
1
0
0
1
2
1
1
1
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
3
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
3
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0