รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. / Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-5134 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. / Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 27 17 27 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 17 = 44

Thai Journal Impact Factors = 4 / 44 = 0.091

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
8
0
1
3
0
0
2
1
0
1
0
0
1
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. / Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
5
0
1
3
0
0
0
1
0
0
0
0
2
International Journal of the Computer, The Internet and Management
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย / Built Environment Inquiry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0