รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
พยาบาลสาร / Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-5118 พยาบาลสาร / Nursing Journal 69 68 113 1 5 39

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 39 + 5 = 44

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 113 + 68 = 181

Thai Journal Impact Factors = 44 / 181 = 0.243

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงพยาบาลสาร ทั้งหมด 67 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 241 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารพยาบาลสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
241
1
5
39
21
55
40
20
6
4
14
36
1
พยาบาลสาร / Nursing Journal
30
1
1
3
1
9
2
2
3
1
1
6
2
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
19
0
0
3
4
4
3
0
1
0
1
3
3
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
15
0
1
2
1
2
4
2
0
1
1
1
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
9
0
0
2
0
2
1
1
0
0
1
2
5
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
8
0
0
2
0
2
0
2
0
0
1
1
6
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
7
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
2
7
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
7
0
0
1
1
2
2
0
0
0
1
0
8
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
7
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
2
9
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
7
0
0
1
1
2
0
1
1
0
0
1
10
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
6
0
0
1
0
1
2
1
0
0
0
1
11
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
6
0
0
1
1
2
1
0
0
0
0
1
12
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
6
0
0
1
0
2
2
1
0
0
0
0
13
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
5
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
14
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
5
0
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
5
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
5
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
5
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
1
18
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
5
0
0
0
1
3
0
0
1
0
0
0
19
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
4
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
20
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
4
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
21
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
4
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
22
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
4
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
23
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
3
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
25
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
27
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
28
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
29
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
30
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
31
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
33
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
34
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
35
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
36
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
37
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
38
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
39
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
41
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
43
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
45
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
47
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
50
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
51
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
52
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
53
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
54
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
55
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
56
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
57
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
58
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
60
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
61
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
62
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
63
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
64
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
66
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0