รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-4987 วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology 5 2 5 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 5 + 2 = 7

Thai Journal Impact Factors = 0 / 7 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
20
0
0
0
1
1
3
2
1
1
3
8
1
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
4
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0