รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-4685 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences / The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 27 60 23 1 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 23 + 60 = 83

Thai Journal Impact Factors = 4 / 83 = 0.048

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 29 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
29
1
3
1
1
1
1
1
0
1
0
19
1
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
7
0
2
0
1
1
1
1
0
1
0
0
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
Thai Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
The Bangkok Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1