รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-4634 วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy 12 12 12 0 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 12 + 12 = 24

Thai Journal Impact Factors = 6 / 24 = 0.25

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกายภาพบำบัด ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกายภาพบำบัด ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
18
0
3
3
0
3
2
1
0
2
2
2
1
Journal of Associated Medical Sciences
4
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
3
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
Thammasat International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1