รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-4235 ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal 8 8 8 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 8 + 8 = 16

Thai Journal Impact Factors = 0 / 16 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงลำปางเวชสาร ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารลำปางเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
19
0
0
0
1
2
2
0
2
9
0
3
1
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0