รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-3832 วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology 8 7 9 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 9 + 7 = 16

Thai Journal Impact Factors = 1 / 16 = 0.063

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเภสัชวิทยา ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเภสัชวิทยา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
9
0
0
1
0
0
0
0
2
2
3
1
1
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
4
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
2
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0