รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology 90 90 90 0 6 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 6 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 90 + 90 = 180

Thai Journal Impact Factors = 14 / 180 = 0.078

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSongklanakarin Journal of Science and Technology ทั้งหมด 54 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 120 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSongklanakarin Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
120
0
6
8
9
12
6
12
8
4
10
44
1
Songklanakarin Journal of Science and Technology
24
0
1
4
4
4
0
3
1
0
0
7
2
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
3
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
7
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
4
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
5
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
4
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
6
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
7
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
9
Chiang Mai Journal of Science
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
10
Engineering Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
12
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
13
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
14
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
15
Journal of Fisheries and Environment
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
17
Journal of Health Research
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
18
ScienceAsia
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
19
International Journal of Agricultural Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
20
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
21
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
23
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
34
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
36
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
38
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
40
Science, Engineering and Health Studies
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
42
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วารสารสาระคาม / Sarakham Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
47
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
Food and Applied Bioscience Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / TNI Journal of Engineering and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
50
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
51
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
52
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
53
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
54
Current Applied Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0