รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal 42 42 28 3 15 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 12 + 15 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 28 + 42 = 70

Thai Journal Impact Factors = 27 / 70 = 0.386

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ทั้งหมด 48 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 113 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
113
3
15
12
16
15
11
11
2
2
4
22
1
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
43
2
13
4
6
6
0
2
2
0
3
5
2
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
5
0
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
4
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
6
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
7
Veridian E-Journal, Silpakorn University
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
8
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
10
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
11
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
12
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
14
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
15
Engineering and Applied Science Research
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
16
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย / Journal of Thai Hospitality and Tourism
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
30
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
RMUTT Global Business and Economics Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี / Dusit Thani College Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Journal of Psychology Kasem Bundit University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
46
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Western University Research Journal of Humanities and Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Humanities, Arts and Social Sciences Studies
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0