รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Chiang Mai Journal of Science / Chiang Mai Journal of Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-2526 Chiang Mai Journal of Science / Chiang Mai Journal of Science 171 137 99 0 6 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 15 + 6 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 99 + 137 = 236

Thai Journal Impact Factors = 21 / 236 = 0.089

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงChiang Mai Journal of Science ทั้งหมด 26 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 85 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารChiang Mai Journal of Science ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
85
0
6
15
20
7
12
8
4
0
5
8
1
Chiang Mai Journal of Science
49
0
2
11
9
5
6
5
3
0
3
5
2
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
4
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
4
International Journal of Agricultural Technology
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
6
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
8
Science, Engineering and Health Studies
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
9
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
Thai Forest Bulletin (Botany)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
Journal of Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
ScienceAsia
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
23
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
Journal of Materials Science and Applied Energy
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0