รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand 499 472 396 8 28 45

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 45 + 28 = 73

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 396 + 472 = 868

Thai Journal Impact Factors = 73 / 868 = 0.084

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งหมด 131 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 836 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
836
8
28
45
66
31
80
70
70
43
46
349
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
207
7
10
13
22
16
25
24
20
8
9
53
2
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
74
0
1
5
6
1
6
7
4
2
5
37
3
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
28
0
5
4
8
2
3
1
1
0
0
4
4
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
24
0
0
1
0
0
1
1
1
5
2
13
5
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
21
0
0
0
1
0
3
3
0
2
3
9
6
Asian Biomedicine
17
0
0
2
0
0
0
0
0
2
4
9
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
16
0
0
1
1
0
1
1
2
0
2
8
8
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
13
0
0
0
2
1
0
2
1
0
0
7
9
Journal of Associated Medical Sciences
13
0
0
1
1
0
1
3
0
0
1
6
10
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
12
0
0
1
1
1
1
0
3
0
0
5
11
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
11
0
2
0
0
0
3
1
0
0
0
5
12
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
11
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
6
13
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
14
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
10
0
0
1
1
0
2
1
1
1
0
3
15
Journal of Health Research
10
0
0
0
4
1
1
1
2
0
0
1
16
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
10
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
7
17
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
10
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
6
18
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
9
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
4
19
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
9
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
5
20
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
9
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
6
21
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
9
0
0
0
1
0
2
0
2
0
0
4
22
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
23
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
8
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
4
24
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
8
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
6
25
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
8
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
5
26
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Journal of Neurology
8
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
5
27
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
7
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
4
28
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
7
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
2
29
Walailak Journal of Science and Technology
7
0
0
1
1
0
2
0
2
0
0
1
30
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
7
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
4
31
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
6
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
3
32
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
6
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
2
33
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
34
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
6
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
3
35
Songklanakarin Journal of Science and Technology
5
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
1
36
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย / The Thai Journal of Orthopaedic Surgry
5
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
37
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
38
วิสัญญีสาร / The Thai Journal of Anesthesiology
5
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
39
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
5
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
2
40
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
5
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
41
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
5
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
2
42
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
5
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
3
43
Siriraj Medical Journal
5
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
2
44
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
4
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
45
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
46
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
47
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
4
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
48
The Bangkok Medical Journal
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
49
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
50
Chiang Mai Journal of Science
3
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
51
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
52
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
53
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
54
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
55
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
56
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
57
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
58
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
59
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
3
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
60
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
61
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
3
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
62
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
3
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
63
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
64
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
3
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
65
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
66
Eye South East Asia
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
67
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
68
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
69
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
70
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
71
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
72
The Clinical Academia
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
73
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
74
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล / Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
75
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
76
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
77
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
78
Thammasat International Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
79
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
80
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
81
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
82
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Journal of Thai Stroke Society
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
83
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
84
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
85
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
86
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
87
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
88
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
89
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal of Medicine
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
90
Agriculture and Natural Resources
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
91
Science and Technology Asia
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
92
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
93
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
94
วารสารราชบัณฑิตยสภา / The Journal of The Royal Society of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
95
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
96
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
97
วารสารโภชนาการ / Journal of Nutrition Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
98
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
99
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100
วารสารโรคผิวหนัง / Thai Journal of Dermatology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
101
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
102
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
103
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
104
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
105
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
106
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
107
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
108
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
109
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
110
NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
111
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
112
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
113
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
114
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
115
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
116
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
117
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
118
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
119
Journal of Applied Animal Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
120
International Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
121
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
122
Food and Applied Bioscience Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
123
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
124
Southeast Asian Journal of Economics
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
125
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
126
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
127
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
128
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Songklanakarin Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
129
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
130
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
131
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1