รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-2038 วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal 16 16 17 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 17 + 16 = 33

Thai Journal Impact Factors = 3 / 33 = 0.091

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารโรคมะเร็ง ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 27 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารโรคมะเร็ง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
27
0
1
2
3
11
2
2
0
5
0
1
1
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
8
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0