รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-1724 วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal 38 49 49 0 5 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 5 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 49 + 49 = 98

Thai Journal Impact Factors = 8 / 98 = 0.082

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวสารลาดกระบัง ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวสารลาดกระบัง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
18
0
5
3
3
0
3
0
1
0
0
3
1
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
5
0
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
4
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1