รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 27 28 28 2 15 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 20 + 15 = 35

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 28 + 28 = 56

Thai Journal Impact Factors = 35 / 56 = 0.625

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหมด 69 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 137 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
137
2
15
20
9
13
31
22
10
6
3
6
1
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
32
1
11
6
3
3
1
3
3
0
1
0
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
9
0
0
1
0
0
0
2
2
3
1
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
5
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
4
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
4
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
7
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
8
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
9
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
10
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
11
Journal of Health Research
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
18
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
19
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
21
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
22
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
26
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
27
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
30
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
35
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
36
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารปาริชาต / Parichart Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
43
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
50
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
53
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
55
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
56
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of Politics, Administration and Law
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
57
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
59
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
60
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
61
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
62
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
63
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
64
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
65
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ / Humanities and Social Sciences Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
66
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
67
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
68
Kasetsart Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
69
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0