รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-1643 วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services 70 69 68 2 1 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 10 + 1 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 68 + 69 = 137

Thai Journal Impact Factors = 11 / 137 = 0.08

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารกรมการแพทย์ ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 25 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารกรมการแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
25
2
1
10
1
3
0
1
0
3
1
3
1
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
2
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Bulletin of Health, Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
19
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0