รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-1252 วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal 28 28 30 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 30 + 28 = 58

Thai Journal Impact Factors = 3 / 58 = 0.052

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวชิรเวชสาร ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 25 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวชิรเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
25
0
0
3
1
4
2
1
2
3
2
7
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
5
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารจิตวิทยาคลินิก / Thai Journal of Clinical Psychology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1