รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-0507 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal 39 35 27 1 2 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 2 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 35 = 62

Thai Journal Impact Factors = 11 / 62 = 0.177

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ทั้งหมด 49 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 116 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
116
1
2
9
10
6
11
15
17
9
10
26
1
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
12
1
0
4
0
0
0
2
0
0
0
5
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
9
0
0
0
0
0
1
0
2
1
1
4
3
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
6
0
0
0
0
1
0
0
3
2
0
0
4
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
6
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
3
5
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
5
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
0
6
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
4
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
7
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
4
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
8
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
4
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
9
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
4
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
10
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
13
Agriculture and Natural Resources
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
14
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
19
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
20
Walailak Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
21
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
22
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
23
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
24
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
26
Thai Journal of Science and Technology
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
27
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
28
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
30
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
33
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
35
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
37
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
38
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
41
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
42
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
44
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
45
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Journal of Science and Technology Kasetsart University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
47
Food and Applied Bioscience Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
48
Kasetsart Journal of Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
Current Applied Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0