รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0125-0485 แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal 80 80 78 9 24 30

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 30 + 24 = 54

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 78 + 80 = 158

Thai Journal Impact Factors = 54 / 158 = 0.342

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงแก่นเกษตร ทั้งหมด 63 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 227 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารแก่นเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
227
9
24
30
65
17
33
11
17
6
3
12
1
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
71
2
8
12
11
4
13
2
13
3
1
2
2
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
18
1
3
1
10
1
1
0
0
0
0
1
3
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
11
0
1
0
4
0
2
1
0
0
0
3
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
9
0
2
1
5
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
8
0
1
1
2
0
2
0
0
0
0
2
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
6
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
7
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
8
Thai Journal of Science and Technology
5
0
0
0
3
1
0
0
0
1
0
0
9
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
4
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
10
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
4
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
11
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
4
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
15
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
3
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
21
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
22
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
25
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
26
NU. International Journal of Science
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
27
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
Science, Engineering and Health Studies
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
29
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
33
Genomics and Genetics
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
34
The Natural History Bulletin of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
35
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา / Journal of Sociology and Anthropology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
International Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
53
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี / Suranaree Journal of Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ / Kasetsart Applied Business Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
56
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
57
Journal of Applied Animal Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
59
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Journal of Science and Technology Kasetsart University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
60
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
61
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
62
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1