รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
0045-9917 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand 31 26 24 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 24 + 26 = 50

Thai Journal Impact Factors = 6 / 50 = 0.12

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 32 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
32
0
1
5
3
2
1
0
1
4
2
13
1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University Dental Journal
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
4
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
4
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
4
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
6
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล / Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
16
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Songklanakarin Dental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0