รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
SNRU Journal of Science and Technology / SNRU Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
- SNRU Journal of Science and Technology / SNRU Journal of Science and Technology 31 34 29 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 34 = 63

Thai Journal Impact Factors = 3 / 63 = 0.048

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSNRU Journal of Science and Technology ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSNRU Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
8
0
2
1
1
0
2
0
1
1
0
0
1
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0