รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
/
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
/ 0 0 0 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 0 + 0 = 0

Thai Journal Impact Factors = 0 / 0 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิง ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
7
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
2
1
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารไทยคดีศึกษา / The Journal of the Thai Khadi Research Institute
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT / International Journal of Building Urban, Interior and Lanscape Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0