รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts / Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2586-8594 Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts / Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts 27 23 26 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 26 + 23 = 49

Thai Journal Impact Factors = 1 / 49 = 0.02

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSilpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSilpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
0
1
3
1
0
0
0
1
0
0
1
ASEAN Journal of Management and Innovation
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
CATALYST
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาการจัดการ / Journal of Management Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0