รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Pharmaceutical Sciences Asia / Pharmaceutical Sciences Asia
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2586-8195 Pharmaceutical Sciences Asia / Pharmaceutical Sciences Asia 24 24 22 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 22 + 24 = 46

Thai Journal Impact Factors = 5 / 46 = 0.109

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงPharmaceutical Sciences Asia ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารPharmaceutical Sciences Asia ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
8
0
1
4
0
2
1
0
0
0
0
0
1
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
International Journal of Agricultural Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
Pharmaceutical Sciences Asia
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0