รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2539-6293 Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology 75 40 82 1 1 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 9 + 1 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 82 + 40 = 122

Thai Journal Impact Factors = 10 / 122 = 0.082

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsia-Pacific Journal of Science and Technology ทั้งหมด 60 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 103 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsia-Pacific Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
103
1
1
9
20
13
24
7
9
2
8
9
1
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
6
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
5
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
3
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
5
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
4
Agriculture and Natural Resources
5
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
5
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
5
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
7
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
3
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
8
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
9
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
3
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
10
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
11
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
3
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
12
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
13
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
14
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
16
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
17
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
19
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
20
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
21
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
Journal of Fisheries and Environment
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
26
Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
28
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
39
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
46
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
47
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
50
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
51
EnvironmentAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
52
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
53
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
55
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
56
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
57
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
60
Engineering and Applied Science Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0