รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Engineering and Applied Science Research / Engineering and Applied Science Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2539-6161 Engineering and Applied Science Research / Engineering and Applied Science Research 33 37 57 2 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 57 + 37 = 94

Thai Journal Impact Factors = 7 / 94 = 0.074

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงEngineering and Applied Science Research ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 33 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารEngineering and Applied Science Research ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
33
2
2
5
3
3
6
0
3
0
3
6
1
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
5
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
1
2
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
5
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
6
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
7
Engineering and Applied Science Research
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
EnvironmentAsia
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0