รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Associated Medical Sciences / Journal of Associated Medical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2539-6056 Journal of Associated Medical Sciences / Journal of Associated Medical Sciences 36 23 21 4 0 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 0 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 23 = 44

Thai Journal Impact Factors = 7 / 44 = 0.159

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Associated Medical Sciences ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Associated Medical Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
21
4
0
7
1
3
0
1
0
1
1
3
1
Journal of Associated Medical Sciences
8
4
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / Journal of Sports Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0