รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Agriculture and Natural Resources / Agriculture and Natural Resources
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2468-1458 Agriculture and Natural Resources / Agriculture and Natural Resources 78 95 90 1 9 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 9 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 90 + 95 = 185

Thai Journal Impact Factors = 13 / 185 = 0.07

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAgriculture and Natural Resources ทั้งหมด 52 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 108 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAgriculture and Natural Resources ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
108
1
9
4
7
4
6
8
9
10
3
47
1
Agriculture and Natural Resources
14
0
1
2
1
0
2
1
2
1
0
4
2
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
6
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
5
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
4
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
5
Thai Journal of Science and Technology
4
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
6
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
Journal of Fisheries and Environment
3
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
8
Engineering Journal
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
10
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
11
International Journal of Agricultural Technology
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
12
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
13
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
14
Chiang Mai Journal of Science
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
15
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
16
ScienceAsia
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
17
Walailak Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
18
KMITL Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
19
Maejo International Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
20
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
21
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
22
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
23
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
24
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
25
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
26
Engineering and Applied Science Research
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
27
The Natural History Bulletin of the Siam Society
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารสัตวแพทย์ / Journal of Kasetsart Veterinarians
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
34
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Environment and Natural Resources Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
43
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
46
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
47
GMSARN International Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
48
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
49
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
Food and Applied Bioscience Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
51
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
52
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0