รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Genomics and Genetics / Genomics and Genetics
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2465-5198 Genomics and Genetics / Genomics and Genetics 15 27 21 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 27 = 48

Thai Journal Impact Factors = 2 / 48 = 0.042

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงGenomics and Genetics ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารGenomics and Genetics ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
18
0
0
2
13
0
1
0
0
1
0
1
1
Thai Journal of Science and Technology
10
0
0
1
7
0
0
0
0
1
0
1
2
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
Genomics and Genetics
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0