รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology / King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2465-4531 King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology / King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology 32 32 33 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 32 = 65

Thai Journal Impact Factors = 1 / 65 = 0.015

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงKing Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารKing Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
3
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0