รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2465-3837 วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research 47 26 17 2 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 17 + 26 = 43

Thai Journal Impact Factors = 3 / 43 = 0.07

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
5
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0