รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Kasetsart Journal of Social Sciences / Kasetsart Journal of Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2452-3151 Kasetsart Journal of Social Sciences / Kasetsart Journal of Social Sciences 42 49 50 0 1 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 12 + 1 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 50 + 49 = 99

Thai Journal Impact Factors = 13 / 99 = 0.131

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงKasetsart Journal of Social Sciences ทั้งหมด 39 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 53 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารKasetsart Journal of Social Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
53
0
1
12
12
2
1
5
0
4
6
10
1
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
8
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
3
2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
4
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
3
วารสารปาริชาต
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
6
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
Kasetsart Journal of Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา / Chalermkanchana Academic Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารบัณฑิตวิจัย / Journal of Graduate Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
Scholar
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of politics, administration and law
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Journal of Roi Et Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร / Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
กระแสวัฒนธรรม / Cultural Approach
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
32
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
ABAC Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
34
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
35
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
39
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0