รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2408-2619 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science 24 27 28 1 2 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 8 + 2 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 28 + 27 = 55

Thai Journal Impact Factors = 10 / 55 = 0.182

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
17
1
2
8
2
3
1
0
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / WMS Journal of Management
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Business Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี / Suranaree Journal of Social Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารเซนต์จอห์น / Saint Johns Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0