รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2408-1752 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal 27 28 33 4 7 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 7 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 28 = 61

Thai Journal Impact Factors = 10 / 61 = 0.164

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งหมด 23 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 37 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
37
4
7
3
5
11
1
2
1
3
0
0
1
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
7
2
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
4
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ / Kasetsart Applied Business Journal
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
5
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
6
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ / International Thai Tourism Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / Academic journal of north Bangkok university
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Journal of Roi Et Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0