รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University / Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University / Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 82 0 34 6 6 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 6 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 34 + 0 = 34

Thai Journal Impact Factors = 13 / 34 = 0.382

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงVeridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารVeridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
20
6
6
7
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
16
6
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0