รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2408-1051 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 46 23 10 4 8 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 8 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 10 + 23 = 33

Thai Journal Impact Factors = 11 / 33 = 0.333

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
15
4
8
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
8
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0