รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2408-0845 สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal 55 49 77 3 9 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 9 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 77 + 49 = 126

Thai Journal Impact Factors = 10 / 126 = 0.079

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
21
3
9
1
0
0
4
2
1
1
0
0
1
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
15
3
8
0
0
0
1
2
1
0
0
0
2
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0