รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2392-5671 วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research 7 10 8 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 8 + 10 = 18

Thai Journal Impact Factors = 1 / 18 = 0.056

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 1 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0