รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2351-0781 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal 59 43 93 2 7 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 8 + 7 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 93 + 43 = 136

Thai Journal Impact Factors = 15 / 136 = 0.11

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ทั้งหมด 30 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 55 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
55
2
7
8
12
11
9
3
1
0
1
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
12
2
2
4
1
2
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
4
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
3
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
3
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
4
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
3
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
11
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
Journal of Fisheries and Environment
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Journal of Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Food Technology, Siam University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0