รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care 90 82 85 14 32 38

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 38 + 32 = 70

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 85 + 82 = 167

Thai Journal Impact Factors = 70 / 167 = 0.419

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ทั้งหมด 44 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 167 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
167
14
32
38
26
35
9
0
7
2
0
4
1
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
89
13
26
23
10
8
4
0
4
0
0
1
2
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
6
0
1
0
1
3
0
0
1
0
0
0
3
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
5
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
5
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
4
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
9
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
11
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
12
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
13
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
34
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
35
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
41
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Journal of Liberal Arts, Maejo University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
44
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0