รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ASEAN Journal of Management and Innovation / ASEAN Journal of Management and Innovation
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2351-0307 ASEAN Journal of Management and Innovation / ASEAN Journal of Management and Innovation 22 16 13 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 13 + 16 = 29

Thai Journal Impact Factors = 1 / 29 = 0.034

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงASEAN Journal of Management and Innovation ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารASEAN Journal of Management and Innovation ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
ASEAN Journal of Management and Innovation
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0