รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2287-0962 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies 66 20 16 16 60 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 10 + 60 = 70

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 16 + 20 = 36

Thai Journal Impact Factors = 70 / 36 = 1.944

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 90 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
90
16
60
10
4
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
85
16
56
9
4
0
0
0
0
0
0
0
2
Journal of International Buddhist Studies
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0