รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Applied Environmental Research / Applied Environmental Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2287-0741 Applied Environmental Research / Applied Environmental Research 24 24 31 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 31 + 24 = 55

Thai Journal Impact Factors = 1 / 55 = 0.018

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงApplied Environmental Research ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารApplied Environmental Research ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
7
0
0
1
0
1
2
1
0
1
1
0
1
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
Applied Environmental Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0