รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2287-0210 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR 8 9 6 0 3 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 0 + 3 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 6 + 9 = 15

Thai Journal Impact Factors = 3 / 15 = 0.2

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
4
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0