รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2287-0075 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University 40 40 40 0 6 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 7 + 6 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 40 + 40 = 80

Thai Journal Impact Factors = 13 / 80 = 0.163

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
16
0
6
7
3
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
9
0
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารการเมืองการปกครอง / Journal of Politics and Governance
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0