รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal 47 55 29 1 8 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 8 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 29 + 55 = 84

Thai Journal Impact Factors = 12 / 84 = 0.143

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 24 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
24
1
8
4
4
5
0
0
0
1
1
0
1
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
4
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU. Journal of Education
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Journal of Roi Et Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / SDU Research Journal Social Science and Humanities
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารรังสิตสารสนเทศ / RSU library journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0