รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-9824 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality 36 36 36 2 21 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 23 + 21 = 44

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 36 + 36 = 72

Thai Journal Impact Factors = 44 / 72 = 0.611

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 58 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
58
2
21
23
12
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
41
1
17
17
6
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
6
0
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0