รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ECTI Transactions on Computer and Information Technology / ECTI Transactions on Computer and Information Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-9131 ECTI Transactions on Computer and Information Technology / ECTI Transactions on Computer and Information Technology 20 20 20 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 20 + 20 = 40

Thai Journal Impact Factors = 2 / 40 = 0.05

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงECTI Transactions on Computer and Information Technology ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารECTI Transactions on Computer and Information Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
0
2
3
0
0
0
0
0
1
0
1
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Sripatum Review of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0