รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ / International Thai Tourism Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-9018 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ / International Thai Tourism Journal 7 12 14 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 14 + 12 = 26

Thai Journal Impact Factors = 3 / 26 = 0.115

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
4
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี / Journal of Thonburi University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit Graduate School Academic Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0