รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2286-8658 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat university journal 24 40 21 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 21 + 40 = 61

Thai Journal Impact Factors = 6 / 61 = 0.098

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2559
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
The Rest
All Journal
6
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Journal of Education Thaksin University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0